Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden

Neocadre CONCEPTS & PROJECTS

 1. TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Onder `consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de Afnemer, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
 2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, ook wanneer mondeling gedaan, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij kunnen door ons binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding worden herroepen. In geval van opdracht door de Afnemer zonder voorafgaande aanbiedingen door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering aangeeft.
 3. PRIJZEN Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s, en gelden voor levering af ons bedrijf en zijn inclusief B.T.W. (exclusief indien vermeld), exclusief verpakkings- en verzendkosten( tenzij anders vermeld). Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen op grond van stijging van onze kosten te verhogen. Tevens zijn wij bevoegd ter uitvoering van onze levering, derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan de Afnemer.
 4. LEVERING EN RISICO Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Na overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke in gebreke stelling. Levering vindt plaats in de door ons geschikt geachte verpakking. Indien speciale verpakking gewenst is, wordt deze extra aan de Afnemer berekend. Het door ons geleverde is met ingang van het tijdstip van levering voor risico van de Afnemer.
 5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST Bij de door ons geleverde producten komt een overeenkomst tot stand zoals omschreven in artikel 2.
 6. AFNAME-PLICHT De Afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen. Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleven. De Afnemer raakt daardoor zonder nadere in gebreke stelling onmiddellijk in verzuim. Al onze kosten, voortvloeiend uit de afname- weigering komen voor rekening van de Afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming en van de Afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan het ter plaatse gebruikelijke tarief.
 7. RECLAME De Afnemer dient de hoeveelheid van het geleverde te controleren. Wordt door hem niet terstond na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, factuur of dergelijke documenten als juist. In geval van geringe afwijkingen zoals in kleur, decoratie of maatvoering ten aanzien van de door ons geleverde goederen heeft de Afnemer geen reclamerecht of andere aanspraken. Het tafelblad van gebruikt steigerhout is uniek en kan sporen van gebruik, kleurafwijkingen en kleine beschadigingen vertonen, ook hier is geen reclamerecht mogelijk. Andere reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden, door de Afnemer bij ons te zijn ingediend. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 8. BETALING Wij zijn gerechtigd van de Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd. Aankopen tot een bedrag van €1000,00 dienen steeds door afnemer op het moment van levering direct contant voldaan te worden. Aankopen van een hoger bedrag dienen contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de Afnemer. Deze kosten worden berekend volgens door het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €150,00, een en ander onverminderd het recht van ons om de hogere werkelijke schade te vorderen. Betaling dient plaats te vinden te onzen kantore, of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De betaling wordt evenzeer geacht voor die goederen te zijn gedaan waarop het eigendomsvoorbehoud ex art. 10 deze reeds is vervallen. Verrekening is niet toegestaan, tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
 9. VERZUIM Indien de Afnemer tekort schiet in enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of onder curatele stelling van de Afnemer, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Wij zijn alsdan naar zijn keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten, zonder dat in gebreke stelling daartoe is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.
 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD Tot op het tijdstip waarop Afnemer aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van ons. De Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de Afnemer aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en de Afnemer tekortschiet c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat de Afnemer tekort zal schieten, kunnen wij, zonder voorafgaande in gebreke stelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De Afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden worden beschouwd, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interesses te vorderen.
 11. RETENTIERECHT Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de Afnemer onder ons hebben, onder ons te houden totdat de Afnemer aan al onze verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware wij zelf eigenaar.
 12. AANSPRAKELIJKHEID Wij aanvaarden slechts de aansprakelijkheid van de door de Afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door onze verzekeraar wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (reeds voldane) factuurbedrag met een maximum van € 2.000,00. In afwijking van de voorgaande leden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor overschrijding van levertermijnen. Wij zijn niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers van ons kunnen ons op geen enkele wijze binden. Voor gebrek aan of (gevolg-)schade door het geleverde, zijn wij nimmer aansprakelijk. Voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.
 13. VRIJWARING Wij zullen nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens Afnemer zouden zijn.
 14. OVERMACHT Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaruit uitvoer- , invoer- of doorvoerverboden, vorst, niet-verkrijgbaarheid van de bestelde goederen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn, dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding door ons.
 15. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM Auteursrechten, merk- en modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze producten en op door ons vervaardigde en/of ontworpen catalogi, offertes, adviezen, voorstellen en ideeën, berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, of in opdracht gemaakt. Indien aan de Afnemer een set gebruikersdocumentatie wordt verstrekt is het de Afnemer evenmin toegestaan deze documentatie te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik.
 16. HOOFDELIJKHEID Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit deze overeenkomst voortvloeien.
 17. GESCHILLENREGELING Bij alle geschillen die volgens de Wet beslecht worden door de Kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde Rechter te Nederland.
 18. TOEPASSELIJK RECHT Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van ons en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

 

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM, Auteursrechten, merk- en modellenrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op alle producten, concepten, projecten en op door Neocadre vervaardigde en/of ontworpen catalogi, offertes, adviezen, voorstellen en ideeën, berusten bij Neocadre CONCEPTS & PROJECTS, ook al zijn die op aanwijzing, of in opdracht gemaakt. Indien aan de Afnemer een set gebruikersdocumentatie wordt verstrekt is het de Afnemer evenmin toegestaan deze documentatie te vermenigvuldigen anders dan ten behoeve van eigen gebruik. Neocadre CONCEPTS & PROJECTS,  info@neocadre.com